Search
Close this search box.

רשלנות רפואית: מה זה אומר?

רשלנות רפואית היא מצב בו נותן שירות רפואי (רופא, אחות או גורם אחר) לא פעל ברמת המיומנות והזהירות הסבירה הנדרשת בנסיבות העניין, כפי שאדם סביר היה נוהג באותן נסיבות.

מה אומר חוק רשלנות רפואית

חוק הנזיקין האזרחי בישראל קובע כי רשלנות רפואית מתקיימת כאשר "אדם במשלח יד פלוני לא השתמש במיומנות, או לא נקט מידת זהירות, שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות". כלומר, הרופא או הצוות הרפואי לא נהגו בזהירות וברמת המיומנות הנדרשת מאדם סביר בתפקידם.

כמה שנים זה התיישנות על רשלנות רפואית

תקופת ההתיישנות לתביעת רשלנות רפואית בישראל היא 7 שנים מיום האירוע או מיום שהתגלה הנזק, הכול לפי המאוחר.

מה זה רשלנות רפואית ללא נזק

לא כל טעות או כישלון רפואי נחשבים לרשלנות רפואית. על מנת שתתקיים עילה לתביעה, יש להוכיח שהרשלנות גרמה לנזק ממשי לנפגע, כגון פגיעה גופנית, נזק נפשי, אובדן כושר השתכרות וכדומה. רשלנות ללא נזק אינה מקימה עילה לתביעה.

תביעות לדוגמא של רשלנות רפואית

דוגמאות לרשלנות רפואית שעלולות להקים עילה לתביעה כוללות:

  • אישה במהלך לידה, המוניטור מזהיר שהעובר במצוקה אך הצוות לא פועל בהתאם.
  • רופא שמבצע ניתוח ללא הסכמה מדעת של המטופל.
  • רופא שמחמיץ אבחנה של מחלה חמורה כמו סרטן.
  • טיפול רפואי שגוי שגורם לנזק גופני או נפשי למטופל.

בכל מקרה של חשד לרשלנות רפואית, מומלץ להיוועץ בעורך דין מומחה בתחום על מנת לבחון את זכויותיך לתביעה ופיצוי.

רשלנות רפואית
שתפו: